Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-32333
Common Milkweed, Asclepias syriaca