Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-61414_381
Common Milkweed, Asclepias syriaca