Common Milkweed,  Asclepias syriaca

Asclepias-syriaca-61414_409
Common Milkweed, Asclepias syriaca